Personuppgiftspolicy

Med anledning av EU:s Allmänna Dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR), som trädde i kraft 25 maj 2018, vill vi ge dig information om de uppgifter om dig som vi behandlar inom ramen för projektet Återvinnarna Junior.

Återvinnarna Junior respekterar din integritet och kommer att skydda alla uppgifter om dig som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagar om dataskydd.

Personuppgiftsansvarig är Tetra Pak Sverige AB, org nr 556054-4735, som ingått personuppgiftsbiträdesavtal med Strobilus AB, org nr 556894-4291, som utför arbete för Tetra Pak Sverige AB:s räkning avseende Återvinnarna Junior

De kategorier av personuppgifter vi samlar in

Återvinnarna Junior registrerar och behandlar personuppgifter för de personer som Återvinnarna Junior har en relation till, som förekommer på bilder eller övrigt material som publiceras av oss, eller som vi av andra anledningar vill informera om vår verksamhet. ”Personuppgifter” är uppgifter som vi kan använda för att identifiera dig eller som i övrigt kan härledas till dig.

Vi samlar in de personuppgifter som du frivilligt lämnar, till exempel när du kommunicerar med oss via e-mail eller andra kanaler, när du skickar in material till oss eller anmäler dig till Återvinnarna Junior

De uppgifter som det kan handla om är:

·       E-postadress

·       Namn

Hur vi använder de personuppgifter vi samlar in och lagrar

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att vi ska kunna kommunicera med dig, skicka tips och nyheter och skicka svar på ev. frågor du skickar in.

Vi varken säljer, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för någon tredje part.

Vi kan komma att dela information med våra samarbetspartners/vänner för de ändamål som anges nedan.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

·       Att sprida Återvinnarna Juniors budskap som är att väcka uppmärksamhet och engagemang kring återvinning av förpackningar

·       Att kunna upprätthålla relationen med dig och att uppfylla våra åtaganden mot dig inom ramen för Återvinnarna Junior.

·        Att informera om Återvinnarna Junior och administrera Återvinnarna Junior.

 

Hur vi kan komma att dela de uppgifter vi samlar in

Bara de personer som, för ovan angivna ändamål, behöver behandla personuppgifter har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva ge leverantörer och underleverantörer tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för vår räkning.

Lagring

Dina personuppgifter såvitt avser namn och e-postadress kommer att lagras för de ovan angivna ändamålen så länge vi har en verksamhetsrelaterad anledning att kontakta dig. Du har möjlighet att avregistrera dig från att få information, material och inbjudningar från oss.

Om du väljer att avregistrera dig kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för ovan angivna ändamål och radera dina personuppgifter från vårt kontaktsystem.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och obehörig tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och processer för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter

Vi välkomnar frågor och kommentarer från dig. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och att på begäran få en kopia på dem. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och i vissa fall raderade. Du har rätt att göra invändningar mot att vissa personuppgifter om dig behandlas och att begära att behandlingen begränsas. Vänligen notera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi är oförmögna att tillhandahålla information, material och inbjudningar såsom beskrivs ovan. Du har även rätt att få ut personuppgifter om dig i ett maskinläsbart format samt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig part.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att rapportera detta till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Kontakta oss

Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@strobilus.se